رگرسیون تک مرحله‌ای

مقدار R square برای مدل یک مرحله ای

مدل رگرسیونی با احتمال برازش %90:

مدل پذیرفته شده:

مدل برازش داده شده:


مدل رگرسیونی با احتمال برازش %95:

مدل پذیرفته شده:

مدل برازش داده شده:


مدل رگرسیونی با احتمال برازش %99:

مدل پذیرفته شده:

مدل برازش داده شده:

باقی مانده-برازش شده

Q-Q Plot

نمودار مکان مقیاس

اهرم-باقی مانده

خلاصه محاسبات مدل


          

(Backward) رگرسیون پسرو

مقدار R square برای مدل یک مرحله ای

مدل رگرسیونی با احتمال برازش %90:

مدل پذیرفته شده:

مدل برازش داده شده:


مدل رگرسیونی با احتمال برازش %95:

مدل پذیرفته شده:

مدل برازش داده شده:


مدل رگرسیونی با احتمال برازش %99:

مدل پذیرفته شده:

مدل برازش داده شده:

باقی مانده-برازش شده

Q-Q Plot

نمودار مکان مقیاس

اهرم-باقی مانده

خلاصه محاسبات مدل


          

(Forward) رگرسیون پیشرو

مقدار R square برای مدل یک مرحله ای

مدل رگرسیونی با احتمال برازش %90:

مدل پذیرفته شده:

مدل برازش داده شده:


مدل رگرسیونی با احتمال برازش %95:

مدل پذیرفته شده:

مدل برازش داده شده:


مدل رگرسیونی با احتمال برازش %99:

مدل پذیرفته شده:

مدل برازش داده شده:

باقی مانده-برازش شده

Q-Q Plot

نمودار مکان مقیاس

اهرم-باقی مانده

خلاصه محاسبات مدل